JAN OPSOMMER

MA 24/06: 16u - 17u
DI 25/06: 11u - 12u
WOE 26/06: -
DO 27/06:11u - 12u
VR 28/06: -

JÜRGEN VAN DEN BOSSCHE

MA 24/06: 16u - 17u
DI 25/06: nog te bepalen
WOE 26/06: nog te bepalen
DO 27/06: nog te bepalen
VR 28/06: nog te bepalen

PIETER DE BACKER

MA 24/06: -
DI 25/06: 11u - 12u
WOE 26/06: -
DO 27/06: 11u - 12u
VR 28/06: -

T 055 31 17 70

Jan Opsommer

jan.opsommer@ovdb.be
T 055 31 17 70

Biografie

Jan Opsommer richtte tijdens zijn stage (2000 – 2003) onmiddellijk zijn eigen kantoor op, waaruit in 2007, door de associatie met zijn medewerker Jürgen Van den Bossche, OVDB-advocatuur is gegroeid. 

Zijn voorkeurmateries zijn agrarisch recht, administratief recht (met bijzondere interesse voor onteigeningen, stedenbouw- en milieurecht), strafrecht en zakenrecht.

Studies en loopbaan

Jan Opsommer studeerde in 2000 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. 

Na zijn studies was hij ook kort assistent strafrecht en assistent strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Jan Opsommer doceerde eveneens bij Syntra Midden-Vlaanderen. 

Hij schoolt zich nog steeds bij in het kader van de permanente vorming.

Engagementen

Jan Opsommer was jarenlang bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde waarvan hij twee jaar het mandaat van voorzitter waarnam. 

Hij is reeds verschillende jaren verkozen tot lid van de Raad van de Orde bij de balie te Oudenaarde en is gewezen voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. Ook dit gerechtelijk jaar maakt hij deel uit van de Raad van de Orde. 

Hij behoort eveneens tot de redactieraad van diverse juridische tijdschriften zoals onder meer TOO (Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid), STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu) en het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. 

Tevens schreef hij mee aan ‘Wet en duiding huur’ (onderdeel pacht), het ‘geannoteerd wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw’ (Raad voor Vergunningenbetwistingen) en het  ‘geannoteerd Strafrecht’ (Hormonenwetgeving). 

Hij schrijft ruim een tiental jaren ook de artikelen voor de juridische kroniek van ‘Landbouwleven’ en ‘Sillon Belge’.  

Jan Opsommer is vice-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Agrarisch Recht en lid van de vereniging Agro-experten. 

Hij is benoemd als plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Talen

Jan Opsommer spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Jurgen van den bossche

jurgen.vandenbossche@ovdb.be
T 055 31 17 70

Biografie

Jürgen Van den Bossche heeft in 2007 samen met Jan Opsommer het kantoor opgericht.

Zijn voorkeursmateries zijn hoofdzakelijk personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht, wegverkeer en strafrecht.

Studies en loopbaan

Mr. Jürgen Van den Bossche studeerde in 2002 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan Universiteit Gent.

Hij verdiepte zich verder in het ondernemingsrecht en volgde ondermeer de Postuniversitaire opleiding tot curator-vereffenaar en de Expert Class Vennootschapsrecht.

Hij behaalde daarnaast het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht uitgaande van de Orde van Vlaamse Balies waardoor hij frequent minderjarigen bijstaat in procedures voor de jeugdrechtbank. 

Hij schoolt zich nog steeds bij in het kader van de permanente vorming. 

Hij wordt op regelmatige basis aangesteld als schuldbemiddelaar, als curator in faillissementen, als insolventiefunctionaris in het kader van gerechtelijke reorganisatieprocedures en als curator over onbeheerde nalatenschappen.

Engagementen

Mr. Jürgen Van den Bossche was jarenlang bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde.

Hij is sinds 2011 een actief lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Oudenaarde, binnen dewelke hij de laatste 4 jaar als voornaamste taak het penningmeesterschap van de Balie uitoefende. Hij was daarnaast ook lid van de Benoemingscommissie en de Taxatiecommissie aan de Balie te Oudenaarde.

Talen

Mr. Jürgen Van den Bossche spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Pieter De Backer

pieter.debacker@ovdb.be 
T 055 31 17 70

Biografie

Pieter De Backer is sedert 2009 verbonden aan het kantoor en werd er vennoot in 2013. 

Zijn voorkeursmateries zijn het algemeen burgerlijk recht, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht, jeugdrecht, wegverkeerrecht, collectieve schuldenregeling, bewindvoering, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en strafrecht.

 

Studies en loopbaan

 

Pieter De Backer studeerde in 2005 met onderscheiding af als maatschappelijk werker aan de Arteveldehogeschool te Gent. 

Vervolgens studeerde hij in 2009 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij vervoegde datzelfde jaar nog het kantoor onder het patronaat van Mr. Jan Opsommer. 

Nadien volgde hij postuniversitaire opleiding Bemiddeling aan de Universiteit van Antwerpen en Gent waarbij hij zich specialiseerde in het afstudeerluik ‘bemiddeling in familiezaken’. Sinds september 2012 werd hij door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in familiezaken. 

In 2014 behaalde hij het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht uitgaande van de Orde van Vlaamse Balies waardoor hij het mandaat bezit om minderjarigen bij te staan in procedures voor de jeugdrechtbank. 

In 2019 volgde hij de bijzondere opleiding Salduz waardoor hij actieve bijstand kan verlenen bij een politieverhoor. De combinatie met de jeugdopleiding maakt dat hij bevoegd en gespecialiseerd is om ook minderjarigen bij een verhoor bij te staan. 

Hij schoolt zich nog steeds bij in het kader van de permanente vorming. 

Pieter De Backer wordt frequent door de rechtbank aangesteld als schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator over onbeheerde nalatenschappen. Hij wordt eveneens als voogd ad hoc aangesteld om de belangen van minderjarigen te behartigen.

 

Engagementen

 

Pieter De Backer was in de periode 2011-2016 bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde waarvan hij twee jaar het mandaat van voorzitter waarnam. 

Hij werd verkozen als lid van de Raad van de Orde bij de balie te Oudenaarde in het gerechtelijk jaar 2018-2019 en van 2020-2023 en is actueel lid van de Taxatiecommissie en diverse andere commissies. 

Hij is voormalig ombudsman bij de Balie te Oudenaarde. 

Hij is benoemd als lid van de commissie eerstelijnsbijstand en ondervoorzitter van het Bureau voor Juridische Tweedelijnsbijstand

Hij is lid van de Probatiecommissie te Oudenaarde sinds september 2015 dewelke als voornaamste taak onder meer heeft de opvolging en evaluatie van de uitvoering van werkstraffen en probatiemaatregelen. 

Hij werd in 2018 benoemd als plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Geraardsbergen na voordracht door de Hoge Raad voor Justitie.

Hij is bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Advocaat Schuldbemiddelaars (VVAS) en lid van de commissie collectieve schuldenregeling binnen de Orde Van Vlaamse Balies.

 

 

Talen

 

 

Pieter De Backer spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Steffi Strickaert

Biografie

Steffi Strickaert is sedert 2012 verbonden aan het kantoor. Haar voorkeurmateries zijn hoofdzakelijk contractenrecht, vastgoedrecht, aansprakelijkheidsrecht, jeugdrecht en wegverkeerrecht.
Studies en loopbaan

Steffi Strickaert studeerde in 2012 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Zij vervoegde datzelfde jaar nog het kantoor onder het patronaat van Jan Opsommer. 

In 2015 werd zij opgenomen op het tableau van de Balie van Oudenaarde en is zij aan het kantoor verbonden als medewerkster. 

In 2019 behaalde zij het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht uitgaande van de Orde van Vlaamse Balies waardoor zij het mandaat bezit om minderjarigen bij te staan in procedures voor de jeugdrechtbank. 

Zij volgde bovendien de bijzondere opleiding Salduz waardoor zij actieve bijstand kan verlenen bij een politieverhoor. Dankzij de combinatie van de beide opleidingen is zij ook bevoegd en gespecialiseerd in de bijstand van minderjarigen bij een politieverhoor. 

Zij schoolt zich nog steeds bij in het kader van de permanente vorming.

Engagementen

Steffi Strickaert was in de periode 2014 - 2019 bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde.

Talen

Steffi Strickaert spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Janna Bauters

Biografie

Janna Bauters is sedert 2013 verbonden aan het kantoor.

Haar voorkeurmateries zijn het agrarisch recht (pacht, milieuwetgeving, …), administratief recht (met bijzondere interesse voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en ambtenarenrecht), wegverkeerrecht en zakenrecht (burenhinder, erfdienstbaarheden, afpaling, …)

Studies en loopbaan

Janna Bauters studeerde in 2013 af als master of laws in de rechten aan de Universiteit Gent. Zij vervoegde datzelfde jaar nog het kantoor onder het patronaat van Jan Opsommer. 

In 2016 werd zij opgenomen op het tableau van de Balie van Oudenaarde en is zij aan het kantoor verbonden als medewerkster. 

Zij volgde een bijkomende opleiding Vastgoedrecht en juridisch Frans. 

Zij schoolt zich nog steeds bij in het kader van de permanente vorming.

Engagementen

Janna Bauters is sedert 2016 bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Oudenaarde waarvan zij twee jaar het mandaat van voorzitter waarnam. 

Ze is redactielid bij het juridisch tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu). 

Ze schrijft bovendien artikelen voor onder meer TOO (Tijdschrift Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid), Landbouwleven en het Tijdschrift Agrarisch recht. 

Ze is lid van FLB (Future Lawyers Belgium) en VVOR (Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht).

Talen

Janna Bauters spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Charlotte Opsomer

Biografie

Charlotte Opsomer is sedert 2019 verbonden aan het kantoor. 

Haar voorkeurmateries zijn personen- en familierecht, algemeen verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, bewindvoering, collectieve schuldenregeling, huurrecht, strafrecht en het wegverkeerrecht.Studies en loopbaan

Charlotte Opsomer studeerde in 2019 af als master in de rechten aan Universiteit Gent. Zij vervoegde datzelfde jaar nog het kantoor onder het patronaat van Pieter De Backer.

Zij schoolt zich bij in het kader van de permanente vorming.

Talen

Charlotte Opsomer spreekt Nederlands, Frans en Engels

Emma De Langhe

Biografie

Emma De Langhe vervoegde in 2022 het kantoor als stagiair onder het patronaat van Mr. Pieter De Backer. 

 

 

Talen

 

Emma De Langhe spreekt Nederlands, Frans en Engels

Thibo Houf

Biografie

Thibo Houf vervoegde in 2023 het kantoor als stagiair onder het patronaat van Mr. Jan Opsommer. 

 

 

Talen

 

Thibo Houf spreekt Nederlands, Frans en Engels

Kim Coussens

Biografie

Kim Coussens is sedert 2011 verbonden aan het kantoor. 

Zij verzorgt de algemene administratie van het kantoor en de opvolging van de dossiers van Jan Opsommer en Jürgen Van den Bossche. 

Zij staat tevens in voor de boekhouding van het kantoor.


Talen

Kim Coussens spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Isabelle BARBIER

Biografie

Isabelle Barbier is sedert 2024 verbonden aan het kantoor. 

Zij verzorgt de algemene administratie van het kantoor en de opvolging van de dossiers van Pieter De Backer.

Talen

Isabelle Barbier spreekt Nederlands, Frans, Engels en Duits