JAN OPSOMMER

MA 28/11: 17u - 18u
DI 29/11: 17u - 18u
WOE 30/11: //
DO 01/12: 17u - 18u
VR 02/12: //

JÜRGEN VAN DEN BOSSCHE

MA 28/11: 14u - 15u
DI 29/11: 16u - 17u
WOE 30/11: //
DO 01/12: 14u - 15u
VR 02/12: //

PIETER DE BACKER

MA 28/11: 11u - 12u
DI 29/11: 11u - 12u
WOE 30/11: -
DO 01/12: 11u - 12u
VR 02/12: -

T 055 31 17 70

PRIVACYVERKLARING

Onderneming

VOF Advocatenkantoor Opsommer – Van den Bossche – De Backer, gevestigd te 9700 Oudenaarde Gentstraat 152, met als ondernemingsnummer 0888.996.387 met als ondernemingsnummer 0819.040.284, vertegenwoordigd door Mr Pieter De Backer, bestuurder – pieter.debacker@ovdb.be,  (hierna verder het ‘Kantoor’ of ‘Wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

OVDB-Advocatuur Gentstraat 152 9700 Oudenaarde
Telefoon: +0032(0)55/31.17.70Fax +32(0)9/223.99.50

Website : www.ovdb.be
e-mail: info@ovdb.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Kantoor neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zo maakt het Kantoor onder meer gebruik van specifieke software voor de advocatuur en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor het Kantoor redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via e-mailadres: info@ovdb.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Kantoor verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de individuele advocaten van het Kantoor, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen [1], omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele advocaten van het Kantoor (hierna samen de ‘diensten’ genoemd) en/of omdat u deze zelf aan ons en/of aan de individuele advocaten (hebt) verstrekt. U vindt een volledige lijst en contactgegevens van de individuele advocaten van het kantoor ter beschikking via bovenstaande contactgegevens van het Kantoor of op onze website via volgende link: https://www.ovdb.be/ -> team

Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken

·       Voor- en achternaam
·       Geslacht
·       Geboortedatum
·       Geboorteplaats
·       Professionele gegevens (beroep, contractuele relaties, …)
·       Familiale en/of genealogische informatie
·       Adresgegevens
·       Gegevens over lidmaatschap, aandeelhouderschap en/of mandaten in Belgische en/of buitenlandse private of publieke rechtspersonen, agentschappen of feitelijke verenigingen
·       Gegevens van uw e-ID [2]
·       Telefoon- en/of GSM-nummer
·       E-mailadres
·       Profielgegevens van sociale (online) media waarmee u ons contacteert
·       IP-adres van de toestellen waarmee u ons contacteert
·       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
·       Locatiegegevens
·       Gegevens over uw activiteiten op onze website
·       Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

[3] Het Kantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het kader van de diensten:
·       Strafrechtelijk verleden, (strafrechtelijke) feiten of – veroordelingen [4]
·       gegevens van personen jonger dan 16 jaar
·       persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, cliënten of andere personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, cliënt of andere persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@ovdb.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het Kantoor en op haar individuele advocaten rust;
·       ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
·       voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de individuele advocaten van het Kantoor is opgedragen;
·       voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van u of de cliënten van de individuele advocaten van het Kantoor of van derden;
·       de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
·       Het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u;
·       Verzenden van onze nieuwsberichten, -brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
·       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
·       Om u de diensten te leveren;

Het Kantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte, de aangifte inzake de antiwitwaswetgeving, enz. …

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Kantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle persoonsgegevens door het kantoor bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geeft het kantoor uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, zoals Google Analytics en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te houden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics kan u vinden via deze link: google.com/analytics/policies/ .

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres info@ovdb.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het Kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat het Kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

Klacht indienen

Het Kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Dat kan via de volgende contactgegevens:
Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

[1] Zie hieromtrent: Artikel 439 en verder Gerechtelijk Wetboek. Meer informatie over de wettelijke taken van de advocaat kan u vinden op de website van de advocaten www.advocaat.be
[2] Wij verwerken enkel die gegevens van uw e-ID die leesbaar zijn met een elektronische kaartlezer en die noodzakelijk zijn in het kader van onze wettelijke verplichtingen.
[3] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
[4] Waaronder ook GAS-boetes en/of minnelijke schikkingen of alle andere vormen van buitengerechtelijke transacties die het verval van de strafvordering tot gevolg hebben.
[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.