JAN OPSOMMER

MA 15/07: 16u - 17u
DI 16/07: 16u - 17u
WOE 17/07: 9u - 10u
DO 18/07: 9u - 10u
VR 19/07: -

JÜRGEN VAN DEN BOSSCHE

MA 15/07: -
DI 16/07: nog te bepalen
WOE 17/07: nog te bepalen
DO 18/07: nog te bepalen
VR 19/07: nog te bepalen

PIETER DE BACKER

MA 15/07: -
DI 16/07: -
WOE 17/07: 11u - 12u
DO 18/07: 11u - 12u
VR 19/07: 11u - 12u

T 055 31 17 70

INFORMATIENOTA TEN BEHOEVE VAN HET CLIËNTEEL ADVOCATENKANTOOR OPSOMMER – VAN DEN BOSSCHE – DE BACKER

In uitvoering van de dienstenwet, nl. de wet van 17 juli 2013 Wet houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. (B.S. 14.08.2013)

1. Rechtsvorm en maatschappelijke zetel

Mr. Jan OPSOMMER, Mr. Jurgen VAN DEN BOSSCHE en Mr. Pieter DE BACKER oefenen het beroep uit in een burgerlijke vennootschapsvorm onder de vorm van V.O.F., met benaming VOF Advocatenkantoor OPSOMMER- VAN DEN BOSSCHE – DE BACKER.

Mr. Steffi STRICKAERT, Mr. Janna BAUTERS en Mr. Lydie MAROY, Mr. Charlotte OPSOMER en Mr. Andreas KENTANE zijn respectievelijk medewerkers en stagiairs bij het kantoor.

 Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven aan de balie te OUDENAARDE.

 Mr. Jan OPSOMMER is vennoot in de VOF via de BVBA Advocatenkantoor Jan OPSOMMER met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE Kasteelstraat 8, KBO en BTW nr. BE 0479.872.757.

 Mr. Jurgen VAN DEN BOSSCHE is als natuurlijk persoon vennoot in de VOF en via de BVBA Advocatenkantoor Jurgen VAN DEN BOSSCHE met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE Gevaertsdreef 67, KBO en BTW nr. BE 0818.372.469.

 Mr. Pieter DE BACKER is als natuurlijk persoon vennoot in de VOF.

 Het kantoor is gevestigd in de Gentstraat 152 te 9700 OUDENAARDE. De vennootschap draagt het KBO en BTW nr. BE 0888.996.387. Het kantoor is bereikbaar via het telefoonnummer 055/31.17.70, faxnummer 055/31.17.31 of e-mail info@ovdb.be.

 Mr. Pieter DE BACKER heeft een persoonlijk bijkantoor, gelegen te 9500 Geraardsbergen Nieuwstraat 63A-65A. 

2. Diensten

Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in volgende rechtstakken:

Personenrecht, familierecht, jeugdrecht en erfrecht:

·       procedure dringende en voorlopige maatregelen
·       echtscheiding
·       vereffening-verdeling huwgemeenschap
·       bemiddeling in familiezaken
·       afstamming en adoptie
·       alimentatie kinderen
·       omgangsregeling
·       ouderlijk gezag
·       erfrecht
·       …

Milieurecht, stedenbouwrecht en administratief recht:

·       procedures bij de Raad van State
·       stedenbouwkundige en milieurechtelijke adviesverlening
·       procedures inzake vergunningen zowel bij administratieve als bij burgerlijke rechtbanken
·       erfdienstbaarheden
·       ruimtelijke ordening
·       onteigening
·       … 

Bankrecht, consumentenrecht, incasso, tenuitvoerlegging en insolventie:

·       contracten en geschillen van financiële agenten (handelsagentuur)
·       invordering (ook internationaal) van facturen
·       exequater
·       geschillen inzake betalingsmoeilijkheden in handelstransacties
·       borgstelling
·       consumentenrecht
·       …

Vastgoedrecht, huurrecht, pachtrecht en bouwrecht:

·       koop en verkoop van roerende en onroerende goederen
·       woninghuur en handelshuur
·       pachtwetgeving
·       aannemings- en architectencontracten
·       bouwgeschillen en aanneming
·       mede-eigendom en appartementsrecht
·       leningsovereenkomsten
·       erfpacht, vruchtgebruik, opstalrecht,…
·       … 

Aansprakelijkheidsrecht:

·       beroepsaansprakelijkheid overheidsaansprakelijkheid
·       onrechtmatige daad
·       aansprakelijkheid in verkeers- en strafzaken
·       contractuele aansprakelijkheid
·       verzekeringsrecht
·       …

Handelsrecht:

·       handelspraktijken en vorderingen tot staken
·       handelsagentuur
·       sekwester
·       betwisting factuur
·       … 

Vennootschapsrecht:

·       adviesverlening
·       aan- en verkoop aandelen
·       fusie en overname vennootschappen
·       …

Strafrecht en verkeersrecht:

·       strafrechtelijke verdediging
·       burgerlijke partijstelling
·       voorlopige hechtenis
·       bijstand i.k.v. Salduz-wet
·       …

Bewindvoering, collectieve schuldenregeling en faillissementen

Daarnaast is Mr. Pieter DE BACKER erkend bemiddelaar in familiezaken.

3. Erelonen

Het advocatenkantoor zal de prijs voor de diensten die U worden verrichten in uw dossier(s) berekenen volgens de bepalingen van artikel 446ter Ger.W., dat bepaalt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.”

Tijdens de eerste consultatie wordt met U de wijze van facturatie besproken. Hierbij gaan wij ook na of de kosten en het ereloon niet ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar kunnen worden gelegd. Dit is vaak het geval bij verkeerszaken en aansprakelijkheidsprocedures. In deze zaken betaalt uw verzekeraar de kosten van uw raadsman.

Tevens gaan wij na of U in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand (pro deo). In voorkomend geval gaan wij na of wij U helpen dan wel doorverwijzen naar het Bureau voor Juridische Bijstand. 

Er worden in de loop van de procedure provisies gevraagd. Dit zorgt er voor dat U te allen tijde zicht hebt op de evolutie van het ereloon en de kosten.

Algemeen kan gesteld worden dat de staat van ereloon en kosten van een advocaat drie componenten bevat.

Vooreerst zijn er de gerechtskosten die ten behoeve van uw dossier gemaakt worden. (griffiekosten, kosten gerechtsdeurwaarder,…) De eisende partij dient de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor te schieten, doch deze vallen in de regel finaal ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

Verder zijn er de kantoorkosten (kosten aanleg dossier, secretariaatskosten, verzendingskosten,…). Deze kosten worden volgens een forfaitair percentage dan wel in detail aan de hand van een gedetailleerde staat doorgerekend.

Het ereloon betreft tot slot het derde onderdeel. Dit vormt een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat.

Het kantoor werkt ook met ereloonovereenkomsten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. 

4. Verzekeringen

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 €.

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van 1.250.000 € waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 1.000 €, tenzij partijen zich anders zouden verstaan.   

Adres verzekeraar: NV AMIN EUROPE maatschappelijke zetel te AMSTELVEEN Nederland, handelsregister 33055009

 

De beroepsaansprakelijkheid van alle aan het kantoor verbonden advocaten is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899. De advocaten zijn ook verzekerd als gerechtelijk mandataris, zoals scheidsrechter, bemiddelaar, syndicus (conform OVB reglement), lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschap, schuldbemiddelaar inzake collectieve schuldenregeling.

De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaat-stagiair is er een vrijstelling van 1.250 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair). 

De beroepsaansprakelijkheid van de aan het kantoor verbonden advocaten is bovendien verzekerd in tweede rang bij AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel als leidend verzekeraar en Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan  7 te 1000 Brussel als medeverzekeraar voor een bijkomende limiet van 2.500.000 euro per advocaat per jaar bovenop de basisdekking van 1.250.000 euro per advocaat per schade en dit onder polis 99.551.935. De waarborg B.A. uitbating (extra-contractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van 6.200.000 euro (lichamelijke schade) en 620.000 euro (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval.

De verzekering heeft betrekking op activiteiten die door de verzekerde advocaten worden uitgeoefend vanuit een in België gevestigd kantoor.

De polis insolvabiliteit heeft betrekking op "de terugbetaling van fondsen die door een verzekerde vervreemd zijn ten gevolge van oneerlijkheid begaan in de uitoefening van het beroep".

Er is daarvoor dekking van 125.000 euro per schadegeval, en 625.000 euro per verzekerde, waarbij door de verzekeraar een jaarlijkse beperking van 2.500.000 euro wordt gehanteerd voor alle Vlaamse verzekerde advocaten.

De nieuwe polissen (B.A. & insolvabiliteit) zijn van kracht tot 31 december 2015, met een mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2017 onder bepaalde voorwaarden.

5. Beroepsregels

Als advocaten ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE zijn de advocaten verbonden aan het kantoor onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be.

6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

7. Geschillenbeslechting

De advocaten van het advocatenkantoor zijn niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Ingeval van betwisting van de ereloonstaten zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevoegd.

 Wel bestaat de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te OUDENAARDE. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitragecommissie op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 OUDENAARDE. 

8. Tot slot

Voor vragen over deze informatiebrochure kan u steeds contact opnemen met Mr. Jan OPSOMMER, Jurgen VAN DEN BOSSCHE of Mr. Pieter DE BACKER.

Wij verwijzen eveneens naar de website www.ovdb.be.