vakgebieden

Vakgebieden

Personenrecht, familierecht, jeugdrecht en erfrecht:

 • procedure dringende en voorlopige maatregelen
 • echtscheiding
 • vereffening-verdeling huwgemeenschap
 • bemiddeling in familiezaken
 • afstamming en adoptie
 • alimentatie kinderen
 • verblijfsregeling
 • ouderlijk gezag
 • erfrecht

Milieurecht, stedenbouwrecht en administratief recht:

 • procedures bij de Raad van State
 • stedenbouwkundige en milieurechtelijke adviesverlening
 • procedures inzake vergunningen zowel bij administratieve als bij burgerlijke rechtbanken
 • erfdienstbaarheden
 • ruimtelijke ordening
 • onteigening

Bankrecht, consumentenrecht, incasso, tenuitvoerlegging en insolventie:

 • contracten en geschillen van financiële agenten (handelsagentuur)
 • invordering (ook internationaal) van facturen
 • exequater
 • geschillen inzake betalingsmoeilijkheden in handelstransacties
 • borgstelling
 • consumentenrecht

Vastgoedrecht, huurrecht, pachtrecht en bouwrecht:

 • koop en verkoop van roerende en onroerende goederen
 • woninghuur en handelshuur
 • pachtwetgeving
 • aannemings- en architectencontracten
 • bouwgeschillen en aanneming
 • mede-eigendom en appartementsrecht
 • leningsovereenkomsten
 • erfpacht, vruchtgebruik, opstalrecht,…

Aansprakelijkheidsrecht:

 • beroepsaansprakelijkheid overheidsaansprakelijkheid
 • onrechtmatige daad
 • aansprakelijkheid in verkeers- en strafzaken
 • contractuele aansprakelijkheid
 • verzekeringsrecht

Handelsrecht:

 • handelspraktijken en vorderingen tot staken
 • handelsagentuur
 • sekwester
 • betwisting factuur

Vennootschapsrecht:

 • adviesverlening
 • aan- en verkoop aandelen
 • fusie en overname vennootschappen

Strafrecht en verkeersrecht:

 • strafrechtelijke verdediging
 • burgerlijke partijstelling
 • voorlopige hechtenis
 • bijstand i.k.v. Salduz-wet

Voor de vakgebieden sociaal recht, fiscaal recht, informaticarecht en Europees recht werkt het kantoor samen met specialisten in deze materie van andere kantoren.