bemiddeling

Bemiddeling in familiezaken

Wanneer U zelf uw dossier in handen wenst te nemen en zelf tot oplossingen of een regeling wenst te komen, kan U beroep doen op een bemiddelaar. Dit is eveneens het geval wanneer U vreest voor moeilijkheden bij de opmaak van de overeenkomst of indien U bijkomende professionele informatie wenst over de door u beiden opgestelde overeenkomst.

Bemiddeling betekent niet dat de verstandhouding tussen U en uw (ex-)partner optimaal moet zijn om tot een overeenkomst te komen. Wanneer partijen in een familiaal conflict bereid zijn om met behulp van een derde samen een oplossing te zoeken, staat voor hen de weg open naar een conflictverlagende oplossing. Hierbij wordt rekening gehouden met uw gemeenschappelijke bekommernissen en betrachtingen,

Een bemiddelaar tracht op een gestructureerde wijze de partijen tot oplossingen te laten komen op basis van hun eigen beslissingen. Indien nodig kan hij ook informatie bieden. De kerngedachte van de bemiddeling spitst er zich op toe dat de beslissingen door U beiden worden genomen en niet door de bemiddelaar.

De bemiddelaar houdt geen rekening met schuld of onschuld en poogt een onderscheid te maken in de relationele en inhoudelijke conflicten zodat partijen een beter inzicht krijgen in de eigen problematiek. De bemiddelaar neemt geen deel aan de onderhandelingen, doch tracht de conflicten bespreekbaar te maken en zo het evenwicht tussen partijen te behouden.

Bemiddeling versterkt het win-win gevoel van partijen en beoogt tot een evenwichtige overeenkomst te komen waarbij beide partijen het gevoel hebben een correcte regeling te hebben bereikt. In de praktijk blijken overeenkomsten bereikt door bemiddeling beter stand te houden dan een regeling opgelegd door de rechtbank.

Bemiddeling is vertrouwelijk en kan niet gebruikt worden als bewijs voor de rechtbank. Evenmin kan een bemiddelaar als getuige worden opgeroepen of kan hij een verslag opstellen over het verloop van de bemiddeling.

Binnen het kantoor werd Pieter De Backer erkend als bemiddelaar in familiezaken door de Federale Bemiddelingscommissie in 2012. Als advocaat en maatschappelijk werker tracht hij zowel oog te hebben voor de intermenselijke relaties binnen de bemiddeling als voor de juridische waarde van het uiteindelijk te bereiken akkoord.

Indien U een afspraak wenst te maken voor een bemiddelingssessie of een eerste verkennend gesprek in verband met bemiddeling wordt U verzocht dit bij het eerste contact te vermelden.